Új jelszó kérése
Pénznem váltás
Fizetési megoldás
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

Tisztelt Vásárló!

 

Vásárlás előtt gondosan olvassa el az Általános Szerződési feltételeket= ÁSZF!!!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem fogadja el az Általános Szerződési feltételek mindenpontját, úgy ne kezdeményezzen vásárlást!!

 

Szerződés tárgya, hatálya és a vásárlás alanyai

Szerződés tárgya, hatálya:

Jelen szerződés az Eladó által nyújtott és a Vásárló által igénybevett elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza. Ezen webshoppon keresztül forgalmazott minden termék értékesítésére alkalmazandó az Általános Szerződési Feltételek, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Vásárlótól. A Vásárló az Eladó ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja.

Jelen vásárlással létrejött szerződésre elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, ez esetben az alábbi törvények és rendeletek az irányadók:

- elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII törvény

- Fogyasztó és a Vállalkozás között létrejött szerződés részletes szabályai a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet

- Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU irányelve a fogyasztói jogokról

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya: 2018.01.11.

 

Szerződés alanyai:

Eladó,:

Rp Toolz Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

Balatonfüred Balassi Bálint utca 16

E-mail cím: rptoolz@gmail.com

Adószám: 24891325-2-19

Közösségi adószám: HU24891325

Cégjegyzékszám:01-06-787757  Fővárosi Cégbíróság nyilvántartásában

Képviselő: Horváth Péter

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt

Forint: 12012307-01436792-00100003

Euro: 12012307-01436792-00200000

IBAN: HU 6712 0123 0701 4367 9200 2000 00

Swift kód: UBRT HUHB

Internet kereskedelemtevékenység nyilvántartási szám: 12454/2017/B

(kiadta: Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal)

Adatvédelmi azonosítós szám: NAIH: 74389/2014.

valamint

 

Vevő, Vásárló:

Az a természetes személy, fogyasztó, aki az RP Toolz webáruház internetes oldalain megjelölt termékeket megrendeli, illetve megvásárolja

 

Termék árak, számlázás

 Árak, számlázás:

A megrendelt termékek mellett szereplő árai forintban értendők, tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), de nem tartalmazzák a szállítási költséget. Az Eladó fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát, ez az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Eladó garantálja, hogy a már egymás (Eladó-Vásárló) között meglévő, visszaigazolt rendelésre az árváltozás nem vonatkozik.

Amennyiben Eladó gondossága ellenére vagy programhiba miatt hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, akkor Eladó nem köteles a terméket hibásáron szállítani, hanem felajánlja a helyes áron való szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.

Vevő mindenesetben a megrendelt termékkel együtt a csomagban találja meg a papír alapú számlát. Egy megrendelés tételei egy számlára kerülnek.


 

Vásárlástól való elállás joga

Vásárlástól való elállás joga

A vevő a megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól, illetve már azt megelőzően a megrendelés és a kézhezvétel közötti időpont között is élhet e jogával. Vevőnek  írásban kell közölni elállási szándékát jelen szerződés 2. pontjában található elérhetőségek egyikére ( e-mail, levél) a 14 napos határidőn belül. Elállási nyilatkozat mintát a megrendelés visszaigazolással együtt megküldi Eladó. Eladó az elállási nyilatkozat megérkezését haladéktalanul visszaigazolja. Az e-mail küldés dátumát vagy a postára adás dátumát veszi figyelembe Eladó a 14 napos határidő számításnál. Eladó a fogyasztó által kifizetett összeget (termék árát és a kiszállítás árát) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríti az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal, kivéve, ha a vevő hozzájárulását adja más fizetési módhoz. Az Eladó jogosult visszatartani a visszatérítés összegét, amíg vevő a terméket vissza nem küldte vagy hitelt érdemlő módon nem igazolja a visszaküldés tényét. A visszatérítés nem vonatkozik, a termék visszajuttatásának költségére, valamint a csomagolási költségre, ezeket e Vásárlónak kell állni. Felhívjuk a vásárlóink figyelmét, hogy az elállás nem gyakorolható a joggal való visszaélés tilalmába ütköző módon. Ennek megfelelően csak akkor gyakorolhatja jogszerűen elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiánymentesen, minden tartozékkal együtt visszajutatja Eladónak minél előbb, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlését követő 14 napon belül. Elállási jogát nem gyakorolhatja továbbá akkor sem, ha a terméknek olyan hibája van, amely a nem rendeltetésszerű használatból, a vásárlási tájékoztatóban leírtak be nem tartásából, különösen a termék megrongálásából erednek. A teljes vételárat csak valamennyi megrendelt és átvett termék hiánytalan visszaszolgáltatása esetén áll módjában eladónak visszafizetni. Utánvéttel terhelt csomagokat Eladónak nem áll módjában átvenni.

 

Szavatosság, garancia, reklamáció

Szavatosság, garancia, reklamáció

Termékeinkre a Polgári Törvénykönyvben előírtak szerinti szavatossággal tartozunk. Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a vásárló, ha a szolgáltatott áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

szavatosság: eladó, gyártó hibás teljesítéséért való felelősség

  I. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az RP Toolz Bt hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az RP Toolz Bt nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  II. Termékszavatosság:

 Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Nem vonatkozik a szavatosság:

a nem rendeltetésszerű használatból (vásárlási tájékoztatóban írtak), valamint az erőszakos behatásokból eredő károsodásra, sérülésekre.

Az esetleges szavatossági problémák bejelentése az ügyfélszolgálaton lehetséges, ahol az Eladó rendszeresített jegyzőkönyvben rögzíti a vásárló által előadott körülményeket. Vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatjuk az intézkedésről.

 

Az  Eladó ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

E-mail cím: rptoolz@gmail.com

H-P: 8.00-16.00

Üzletet helységet nem működtetünk, így személyes reklamációra nincs lehetőség.

 

Amennyiben reklamációja ügyintézésében nem ért egyet cégünkkel úgy az alábbi helyeken tehet panaszt:

 

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

8230 Balatonfüred  Szent István tér 1. 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

8200 Veszprém Megyeház tér 1.

 

 Veszprém Megyei Békéltető Testület

8200 Veszprém Radnóti tér 1.

 

Vásárlás menete

Vásárlás menete:

Vásárló a webáruházban mindennemű kötelezettség nélkül böngészhet, tájékozódhat. A termékek, árak, szállítási feltételek, fizetési feltételek és egyebek megismeréséhez nem kell regisztrálni, azok szabadon böngészhetők.

Vásárló a webáruházban úgy kezdeményezhet vásárlást, hogy a Vásárló menü belépés gombjára kattint. Itt két ablak jelenik meg, itt kell vásárlónak eldönteni, hogy regisztráltatja magát a rendszerben vagy regisztráció nélküli vásárlóként kezdeményezi a vásárlást.

Regisztrációt választó vásárló email cím és jelszó megadása után számlázási és szállítási nevet címet ad meg. A regisztráció során a rendszer megjegyzi a nevet, címet, ezeket az adatokat nem kell újra megadni egy későbbi vásárlás esetén. Sikeres regisztrációjáról a megadott email címre értesítőt küld az áruház.  A megadott adatokat egy újabb belépésnél bármikor módosíthatja Vásárló menü:  adatok módosítása gombra kattintva,  vagy kérésére a rendszerből bármikor töröljük. Vásárló ha regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Regisztráció nélküli vásárlónak csak nevet, email címet és címet kell megadni, ezen vásárlók adatait a gép nem jegyzi meg, egy későbbi vásárlás folyamán újra meg kell adni.

Felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy szállítási címre, olyan címet adjon meg, ahol napközben a szállítócég munkatársai elérhetik.

Termék menü pontban találja termékcsoportokban szedve termékeinket. Termékcsoport kiválasztása után az abba a csoportba található termékek közül választhat. A kiválasztott termék képére kattintva bővebb információkat találhat a termékről. Többek között : bruttó ár, rendeltetésre való információ, súly, cikkszám. Vissza gombbal másik terméket választhat. Kosárba tesz gombbal kezdeményezheti a vásárlást. A kosár gyakorlatilag a kiválasztott termékek listája, hasonlóan a valódi bevásárló kosárhoz.  Kosár ikonra kattintva Vásárló megnézheti az általa kiválasztott termékeket, ezeket módosíthatja, törölheti tételenként vagy az egészet, darabszámot állíthat be, árat láthat termékenként és összesítve. Kosár ürítés gombbal az egész rendelést törölheti. Visszalép gombbal  újabb termékeket is felvehet. Kosár tartalma későbbi vásárláshoz nem menthető el, vásárlási felületről való kilépés után a kosár tartalma törlődik. Amennyiben megfelel a kosár tartalma Vásárló megrendelés gombra kattintva megkezdheti vásárlási szándékát. Ezek után kell Vásárlónak megadni a fizetési módot és a szállítási módot. Ezekről bővebben jelen szerződés 4. és 5. pontjában olvashat. Miután kiválasztotta a fizetési és szállítási módot, a tovább gombra kattintva a Vásárló láthatja, ellenőrizheti a teljes megrendelését: számlázási-, szállítási név, cím, termékek, fizetési mód, szállítási mód és az ahhoz tartozó összegek, legvégén a végösszeget, melyet Vásárló fizet. Megjegyzés rovatba a megrendeléssel kapcsolatban írhat Eladónak. Vissza gombbal szintén módosíthat bár mit, amit addig kiválasztott vagy megadott. Megrendel gombbal véglegesítheti megrendelését és elküldheti az áruháznak a vásárlási feltételek elfogadása után. Megrendelésének a rendszer számot ad. A megrendelés megérkezése után, de legkésőbb 48 órán belül az áruház visszaigazolja a megrendelést a megadott email címre. Visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Vásárló által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés vevő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint az áruház adatait és az elállás jogáról, szavatosságról és a vásárlási feltételekről információt, illetve a megjegyzési rovat tartalmát. Amennyiben hibát észlel a megrendelésben Vevő lehető leghamarabb, 24 órán belül jelezze Eladó felé.

Visszaigazolás után 5 munkanapon belül várja az áruház, hogy vevő megrendelését pénzügyileg rendezze, fizesse. (kivétel a postai utánvét, melynél megrendelést követően az áruház lehető leghamarabb postára adja a terméket ) Az 5 munkanap eltelte után ki nem fizetett megrendelését az áruház törli a rendszerből és meg nem rendeltnek tekinti.

Pénzügyileg rendezett (kivétel postai utánvét) rendelés esetén, az eladó a lehető leghamarabb elindítja a szállítást. A szállítás elindításáról Vevő e-mail értesítést kap.

"Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal.

 

 

Tulajdonjog, vegyes rendelkezések

Tulajdonjog:


Weblap tartalma ( képek, videók, szövegek ) a vásárlók tájékoztatását szolgálják. Az oldaltartalmának mentése, másolása egyéb felhasználása csak magáncélra engedélyezett. Üzleti vagy bármely más célra az üzemeltető írásos jóváhagyása szükséges.


Vegyes rendelkezések:


A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


Az ÁSZF alap nyelve magyar és angol.


A megkötött szerződéseket eladó nem iktatja, későbbiekben papíralapon nem lesz hozzáférhető csak az adás-vételi ügylet megvalósulásáig él a szerződés.


Nem rendelkezik magatartási kódex-el.


 

Viszonteladó partnerek

Viszonteladók partnerek:


Viszonteladók, állandó partnerek esetében egyedi megállapodás alapján lehetőség van a jelen általános szerződési feltételektől eltérő, egyedi feltételek biztosítására. A fogyasztóvédelemi törvény alapján fogyasztónak minősülő Vásárlóinkat megillető speciális jogosultságok tekintetében a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi előírások irányadók. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a Vásárló akkor minősül fogyasztónak, ha olyan magánszemély, aki az árut önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében rendeli, illetve vásárolja meg. A gazdálkodó szervezetek, beleértve az egyéni vállalkozókat is, a törvényi szabályozás értelmében nem minősülnek fogyasztónak, ezért a fogyasztókat megillető speciális jogosultságok nem illetik meg őket, illetve a fogyasztói szerződéshez [Ptk. 685. § e) pontja] kapcsolódó speciális rendelkezések (pl. a 10. § szerinti elállási jog és a fogyasztókra vonatkozó kedvezőbb jótállási és szavatossági feltételek) a gazdálkodó szervezetekre nem vonatkoznak.

Webáruház készítés